Αποζημίωση των Προέδρων, Αντιπροέδρων, και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και όλων των οργάνων Διοίκησης των ΝΠΔΔ - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Hot

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Αποζημίωση των Προέδρων, Αντιπροέδρων, και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και όλων των οργάνων Διοίκησης των ΝΠΔΔ1. Καθορίζεται που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ στο ποσό των δεκαεπτά ευρώ (17,00 €) ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις κατ’ ανώτατο όριο ετησίως. Ειδικότερα, για τους Διευθύνοντες Συμβούλους των Ενώσεων Αποστράτων εκάστου κλάδου η αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα ευρώ (212,00 €) ανά μήνα.
2. Η αποζημίωση της παρ.1 καταβάλλεται στους εν ενεργεία στρατιωτικούς και στους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015, εφόσον οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και στους ιδιώτες σε κάθε περίπτωση.
3. Η αποζημίωση της παρ.1 καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία πληρωμής δαπανών των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται σε κράτηση φόρου εισοδήματος και σε λοιπές νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων.
4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, η υπ’ αριθμ. Φ.950/17/378104/Σ.864/06-9-2005/Αποφ. ΥΦΕΘΑ (Β΄1342) καταργείται κατά το μέρος που αφορά στα θέματα αποζημίωσης Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ και ρυθμίζονται από την παρούσα.
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ